New N Gauge Class 08 Shunters 18/07/2012

New N Gauge Class 08 Shunter